Kvalitet & miljö

Syfte

På Hyperion arbetar vi utifrån ett perspektiv där miljöfrågor utgör grunden och genomsyrar hela vår verksamhet som syftar till att leverera resurseffektiva tjänster.

Mål

Vårt mål är att i största möjligaste mån minska den miljöbelastning som vår verksamhet ger upphov till. Ansvar, medvetenhet, utveckling och utbildning är några av våra ledord, såväl internt gentemot våra anställda såsom externt genom informativa dialoger med våra kunder. Dem hjälper oss att driva ett aktivt och förbättrat miljöarbete.

ISO9001ISO14001

Vi arbetar med att:

 • Genomföra energibesparande åtgärder var än vi bedriver verksamhet
 • Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial i största möjligaste mån
 • Vi arbetar uteslutande med städkemikalier som uppfyller erkända kravkriterier Bra miljöval
 • Vi minimerar användandet av kemikalier i vår verksamhet
 • Vid införskaffande av fordon köper vi miljöklassade person- och transportbilar
 • All personal utbildas i eco-driving
 • Upprätthålla och utveckla våra medarbetares miljökompetens
 • Alltid ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer vid inköp
 • Ständiga kvalitetskontroller och uppföljning på städningen
 • Klagomål ska behandlas omgående
 • Brister ska åtgärdas omgående

förhållningssätt

Våra mål når vi genom att arbeta integrerat med miljöfrågor i vår verksamhet och i enlighet med rådande lagstiftning, och branschens standarder.

För att bidra till att målen nås skall vi alltid:

 • Sträva efter en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljön i planering, utveckling och genomförande i vår verksamhet.
 • Beskriva miljöarbetet och dess överenskomna rutiner i våra gemensamma processer
 • Regelbundet identifiera och värdera miljörisker
 • Regelbundet mäta och utvärdera vår miljöpåverkan
 • Integrera miljöfrågorna i vårt förbättringsarbete